Tunnekartalle löytyy myös tieteellisin termein ilmaistuna taustatarinansa.  Ehkäpä tämä kirjoitus rohkaisee niitä Tunnetuvan lukijoita, jotka ovat opiskelemassa jotain tunteisiin liittyvää alaa yliopistossa, ottamaan tunnekartan omien harjoitustöidensä tutkimuskohteeksi.

SDG*tunnekartta on tunnekarttamalli, jonka tarkoitus on selkeyttää kokonaisnäkemystä yleisinhimillisestä tunnemaailmasta luodaten sille tyypillisiä ominaisuuksia.   Se on koottu kvalitatiivisin menetelmin.  Lähdeaineistona on käytetty lehti- ja kirja-artikkeleita, radio-ohjelmia ja muita äänitelähteitä sekä omia havaintoja.   Induktiivinen periaate eli yksityisestä yleiseen kurottuva lähestymistapa oli tunnekarttamallin koostamisvaiheessa selvästi nähtävissä.  Sekä tunnekartan luomisen alkuvaiheissa että myös sen hengitystä käsittelevässä osion keksimisessä on hyödynnetty abduktiota eli arvauksenomaista tietoa

Tunnekarttamallia varmistava kvantitatiivinen tutkimus odottaa vielä tekijäänsä, mutta eräs mahdollinen tutkimusmetodi on jo hahmoteltu sekä sen käyttöä pienimuotoisesti kokeiltu.  Tuossa tutkimusmenetelmässä vertailtaisiin tiettyjen tunteiden lähi- eli vieritunteiden vastaavuutta kyseisistä tunteista kirjoitettujen teosten käyttämiin tunneilmaisuihin.

 

                            Yhteydenottoasi odotellen,

                            Pelle Gudsson

 

 

 

 

Mahdollisen vastauksesi sähköpostiosoitteineen voit kirjoittaa kommenttina, jota en kuitenkaan julkaise.  Saan siitä yhteystiedot, joiden avulla sähköpostikirjeenvaihto voi alkaa.