SDG*tunnekartan rakenne selviää seuraavista perusperiaatteista, joista lihavoidut ovat tärkeimpiä. Rakenneselostuksen seuraamista helpottaa paperille printattu kartta, joka myöhempää tutkailua varten on suositeltavaa kiinnittää näkyvälle paikalle.  Sen syvempään avautumiseen kun saattaa kulua viikkojakin.

 

1)Lähinnä oikeaan yläneljännekseen sijoittuvat myönteisiksi mielletyt tunteet

2)Kutakin tunnetta ympäröi siihen liittyviä lähitunteita kahdella tai kolmella kehällä

3)Tämän kartan  9 perustunnetta  on alleviivattu.

4)Keskipisteestä kohti muita perustunteita kasvaa 8 perustunneskaalaa

5)Vastatunne tai selittävä tunne löytyy keskipisteen toiselta puolelta.

6)Keskipisteen tunteelle (rauha) voi kuvitella vastatunteen (minuuden katoaminen), kun kartta mielletään pallon muotoiseksi.

7)Tunteille voidaan antaa koordinaatit kellonajan mukaan ja ilmoittamalla millä kehällä se sijaitsee keskipisteestä nähden.  Esimerkkinä mainittakoon vastuu (klo 1.30 = 2.) Tämä ominaisuus helpottaa huomattavasti tunteiden löytämistä, kun niihin viitataan tekstissä.

8)Pystysuoria tunneskaaloja muodostuu RAIVO (klo 9 = 6.) –YHTEYS (klo 3 = 6.) -akselista ylös- ja alaspäin.

9)Kartan eri puolilta saattaa löytää  sukulaistunteita kuten esimerkiksi turva (klo 2 = 4.) ja kotoisuus (klo 11 = 5.).

10)Kartalta puuttuvalle tunteelle voi etsiä sopivan paikan sille läheisten tunteiden välistä.

11)Jotkut kartan tunteista selittyvät tarkemmin niiden vastakkaisilla puolilla, mutta samalla etäisyydellä olevista tunteista.  Häpeä ( klo 4 = 4.) = kiintymys (klo 3  =4.) + inho (klo 4.30 = 4.)

11)Kristinuskoon ja kristinuskossa kasvamisen skaala (mukaeltu Engelin kaavio) kulkee KAUHUsta (klo 7.30 = 6.)TARMOon (klo 1.30 = 6.).  Tältä akselilta löytyy myös monia vääriin olettamuksiin perustuvia tunteita.

12)Kartan reunoilla on suluissa lueteltu elämän valintoja.

14)Jotkut tunteista on merkitty kartalle painoteknisistä syistä lyhennettyinä :

turhauma = turhautuneisuus  (klo 5 = 2.)

säröily = murtuneisuus  (klo 6.30 = 4.)

turtuma = turtuneisuus  (klo 5.30 = 4.)

orpous = hylätyksi tulemisen tunne  (klo 6 = 6.)

ikävä = ikävystyneisyys tai kaipaus  (klo 10 = 1.)

15)Osa kartan sanoista voidaan mieltää myös mielialoiksi tai asenteiksi.

 

718809_emotions_3.jpg   Penny Matthews

 

SDG* tunnekarttamalli muistuttaa perusolemukseltaan akateemikko Teuvo Kohosen kehittämää, neuroverkkoihin lukeutuvaa itseorganisoituvaa karttaa (SOM).  SOMin alkuperäinen idea on saatu siitä havainnosta, että aivoissa samantyyppiset toiminnot sijaitsevat lähellä toisiaan. Kuitenkaan tämä pallonmuotoinen tunnesanojen projektio ei ole itseorganisoituva kartta, koska tunnesanoja ei ole sijoitettu paikoilleen matemaattisten algoritmien avulla.  Niiden sijasta olen käyttänyt loogista päättelyä ja yritys-erehdys –palapelimenetelmää.

Hyödynsin tuossa kognitiivisessa prosessissa netistä löytämiäni itseorganisoituvan kartan verbaalisia muodostamisperiaatteita. Parin tuhannen tunnealkion joukosta kartalle on sijoitettu tarkasti valitut 121 tunnetta niin, että  toisiaan muistuttavat tunteet sijaitsevat lähekkäin. Vastakkaiset tunneparit taas  peilautuvat keskipisteen molemmille puolille yhtä kauas kartan keskipisteestä.

 

 

        Kunnia yksin Jumalalle

        Pelle Gudsson

 

 

Viitteitä ja taustatietoja SDG*tunnekartan rakenteesta