Circumplex-tyyppistä SDG*tunnekarttamallia voidaan käyttää tunteiden tunnistamiseen  myös sen sisältämien  kahdeksan nimetyn akselin  eli tunneskaalan avulla.  Ne ovat nimeltään myötäpäivään lueteltuina TOIMITAAN OIKEIN, TYYDYTTÄVÄ SUHDE, LUOVUTTAMINEN, HYVÄN POISSAOLO, EI TOIMITA OIKEIN, EPÄTYYDYTTÄVÄ SUHDE, TAVOITTELU ja HYVÄN LÄSNÄOLO.  Kullekin tunneskaalalle on sille ominaisensa sisään- ja uloshengityksen pituuteen perustuva suhde, jonka voi pienen harjoittelun jälkeen oppia itsekin tunnistamaan. Kerron tästä ominaisuudesta tarkemmin kirjoitukseni osassa 6.

Bereiterin luoma tiedonrakentamisen käsite tarkoittaa yhteisöllisesti, prosessinomaisesti ja päämäärätietoisesti aikaansaatuja uusia ajatusmalleja, joita kutsutaan käsitteellisiksi luomuksiksi. SDG*tunnekarttamallikin voitaneen ymmärtää sellaiseksi.  Vuosien saatossa olen saanut  monilta rakentavaa palautetta tästä kartasta, jota olen sitten hyödyntänyt kehittääkseni sille mahdollisimman järjestelmällisen rakenteen Jumalan kunniaksi ja ihmisten hyödyksi.

 

662215_compass.jpg  Ove Töpfer

 

Miehille SDG*tunnekartta vaikuttaa avautuvan naisia paremmin.  Tähän lienee syynä se, että miehet normaalistikin hahmottavat ympäristönsä karttana.  Miehiltä olen kuullutkin, että sitä on käytetty  improvisaatioteatterin harjoituksissa ja siitä on keskusteltu myönteisessä hengessä Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen  laitoksen tunnekurssilla.

Karttamuotoinen esitys toimii tietoedustuksena eli se paljastaa kartan laatijan ajattelun ja mitä kaikkea hän haluaa sillä ilmaista (Hakkarainen ym., 2005, 152).  Haluaisin vedota Alasuutarin (1994,201) toteamukseen, että yksittäiseen tutkimuskohteeseen on hankala tarttua ilman, että liittäisi sitä ympäristöönsä, johon kuuluu ”vastakohtia ja rinnasteisia ilmiöitä”. Tunnekarttamalliinhan sisältyvät olennaisena osana vastatunteet tai jossain tapauksessa selittävät tunteet.

Hakkaraisen (2005,385) kirjan loppulauseeseen yhtyen toivon, että tunnekartta olisi yksi työkalu, jonka avulla ”voimme ehkä systemaattisesti tuottaa sellaisia oppimiskokemuksia, joita ihmiset aikaisemmin kokivat vain satunnaisesti.” Muutamissa ohjausharjoitteluissa olen jo huomannut ihmisten saavan aivan uudenlaisia oivalluksia tunteiden dynamiikasta SDG*tunnekarttamallia tarkastellessaan.

 

 

              Kunnia yksin Jumalalle

              Pelle Gudsson

 

 

Alasuutari, P. 1995. Laadullinen tutkimus.

Hakkarainen, K, Lonka, K, Lipponen L. 2005. Tutkiva oppiminen. Järki, tunteet ja kulttuuri oppimisen sytyttäjinä